Có 1 kết quả:

shǔ yú

1/1

shǔ yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be classified as
(2) to belong to
(3) to be part of

Một số bài thơ có sử dụng