Có 1 kết quả:

shān bù zhuàn shuǐ zhuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) it's a small world
(2) only mountains never meet