Có 1 kết quả:

shān qiū

1/1

shān qiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hill

Một số bài thơ có sử dụng