Có 1 kết quả:

shān qiū ㄕㄢ ㄑㄧㄡ

1/1

shān qiū ㄕㄢ ㄑㄧㄡ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hill

Một số bài thơ có sử dụng