Có 1 kết quả:

shān dān dān

1/1

shān dān dān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 山丹[shan1 dan1]