Có 1 kết quả:

shān gāng

1/1

shān gāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mound
(2) small hill