Có 1 kết quả:

shān āo

1/1

shān āo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mountain cave, hole, recess etc