Có 1 kết quả:

shān bāo

1/1

shān bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) hill

Một số bài thơ có sử dụng