Có 1 kết quả:

shān qū

1/1

shān qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mountain area
(2) CL:個|个[ge4]