Có 1 kết quả:

shān dì

1/1

shān dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mountainous region
(2) hilly area
(3) hilly country

Một số bài thơ có sử dụng