Có 1 kết quả:

shān pō

1/1

shān pō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hillside

Một số bài thơ có sử dụng