Có 1 kết quả:

shān āi

1/1

shān āi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cyanide (loanword)
(2) same as 氰化