Có 1 kết quả:

shān hè

1/1

shān hè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gullies
(2) valleys