Có 1 kết quả:

shān nài jiǎ

1/1

shān nài jiǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) potassium cyanide KCN
(2) same as 氰化鉀|氰化钾