Có 1 kết quả:

shān zhài jī

1/1

shān zhài jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) knockoff cell phone
(2) counterfeit phone