Có 1 kết quả:

shān zhài huò

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fake
(2) imitation or counterfeit product