Có 1 kết quả:

shān luán

1/1

shān luán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mountain range
(2) unbroken chain of peaks