Có 1 kết quả:

shān luán chóng dié

1/1

Từ điển Trung-Anh

overlapping ranges of high mountains (idiom)