Có 1 kết quả:

shān xiá

1/1

shān xiá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gorge
(2) canyon
(3) mountain valley

Một số bài thơ có sử dụng