Có 1 kết quả:

Shān qí

1/1

Shān qí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yamazaki or Yamasaki (Japanese surname)