Có 1 kết quả:

shān yá

1/1

shān yá

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vách đá, vách núi

Từ điển Trung-Anh

cliff

Một số bài thơ có sử dụng