Có 1 kết quả:

shān lǐng

1/1

shān lǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mountain ridge

Một số bài thơ có sử dụng