Có 1 kết quả:

shān zhuāng

1/1

shān zhuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) manor house
(2) villa
(3) (used in hotel names)