Có 1 kết quả:

shān bān jiū

1/1

shān bān jiū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) oriental turtle dove (Streptopelia orientalis)