Có 1 kết quả:

shān gā lá

1/1

shān gā lá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

recess in mountains