Có 1 kết quả:

Shān běn Wǔ shí liù

1/1

Từ điển Trung-Anh

YAMAMOTO Isoroku (1884-1943), Japanese admiral