Có 1 kết quả:

Shān dōng Bàn dǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shandong Peninsula