Có 1 kết quả:

Shān dōng Shěng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shandong Province (Shantung) in northeast China, abbr. 魯|鲁[Lu3], capital Ji'nan 濟南|济南[Ji3 nan2]