Có 1 kết quả:

shān hé tao

1/1

shān hé tao

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hickory