Có 1 kết quả:

shān liáng

1/1

shān liáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mountain ridge