Có 1 kết quả:

shān lí chún

1/1

shān lí chún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sorbitol C6H14O6 (sugar substitute and mild laxative)