Có 1 kết quả:

shān lǎn kē

1/1

shān lǎn kē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Sapotaceae (botany)