Có 1 kết quả:

shān shuǐ shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

shanshui poetry, genre of Classical Chinese poetry