Có 1 kết quả:

shān dòng

1/1

shān dòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cavern
(2) cave

Một số bài thơ có sử dụng