Có 1 kết quả:

shān gōu

1/1

shān gōu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) valley
(2) gully
(3) mountain region