Có 1 kết quả:

shān shī

1/1

shān shī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mountain lion