Có 1 kết quả:

shān zhēn hǎi wèi

1/1

shān zhēn hǎi wèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) exotic delicacies
(2) luxury foodstuff from distant locations