Có 1 kết quả:

shān ruì biē

1/1

shān ruì biē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

wattle-necked soft-shelled turtle (Palea steindachneri)