Có 1 kết quả:

shān qiāng

1/1

shān qiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Reeves's Muntjac
(2) Muntiacus reevesi (zoology)