Có 1 kết quả:

shān mài

1/1

shān mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mountain range
(2) CL:條|条[tiao2]