Có 1 kết quả:

shān jǐ

1/1

shān jǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mountain ridge

Một số bài thơ có sử dụng