Có 1 kết quả:

shān zhū yú

1/1

shān zhū yú

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cây sơn thù du

Từ điển Trung-Anh

(1) Cornus officinalis
(2) sour mountain date
(3) herb associated with longevity