Có 1 kết quả:

shān chá huā

1/1

shān chá huā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

camellia