Có 1 kết quả:

shān yao

1/1

shān yao

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Dioscorea opposita
(2) yam