Có 1 kết quả:

shān zhuāng

1/1

shān zhuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) manor house
(2) villa
(3) (used in hotel names)

Một số bài thơ có sử dụng