Có 1 kết quả:

shān lán xiān wēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) hill blue flycatcher (Cyornis banyumas)