Có 1 kết quả:

shān yao dàn

1/1

shān yao dàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) potato
(2) rube
(3) yokel