Có 1 kết quả:

Shān xī shěng

1/1

Shān xī shěng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shanxi province (Shansi) in north China between Hebei and Shaanxi, abbr. 晋 capital Taiyuan 太原