Có 1 kết quả:

shān māo

1/1

shān māo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lynx
(2) bobcat
(3) leopard cat