Có 1 kết quả:

shān dào nián

1/1

shān dào nián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

santonin (loanword)