Có 1 kết quả:

shān xiāng

1/1

shān xiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mountain area

Một số bài thơ có sử dụng